Chrámový sbor

Chrámový sbor má dlouholetou tradici, určitě více než 250 let. Otec a syn, Alois a Václav Střecha působili jako varhaníci a Moravský zemský archiv uchovává signované skladby.

Latinské přísloví říká: „Laudis Domini, nihil praeponitur.“ Nic nemá přednost před Boží chválou.

Právě proto se sbor věnuje především liturgické službě. Můžeme uvést, že zpíval při bohoslužbách ve Vídni, v Herzogenburku dokonce dvakrát, v Čenstochové, dále to byl Zlín, Uničov, Lipov, Nedakonice, Bílovice Kostelany, Renoty, Horní Studénky, Hluk, Nová Lhota, dvakrát do roka v Hroznové Lhotě.

Ale kvalitní věci, které byly nacvičeny s velkou námahou se nabízejí k opakovanému provedení. Proto uvedl řadu koncertů v chrámových prostorách. Např. Rohatec, Malacky, Vnorovy, Uherský Ostroh. Ve Veselí těch koncertů byla celá řada. Z toho nazvaného Suma roku v r. 1991 vzniklo CD.

Byly to koncerty zaměřené k liturgickým obdobím. Velikonoční 1992, 1993, 1994, dále vánoční, adventní, k výročím posvěcení kostela.

Řada z nich byla zaměřena tématicky jako např. Cyrilometodějský, Pocta Panně Marii, Sedmkrát svatý, poslední z nich u sv. Bartoloměje s tématikou slovanské vzájemnosti.

Pestré jsou i jazyky ve kterých se zpívá. Je jich určitě osm: čeština, slovenština, němčina, chorvatština, polština, staroslověnština, kečuánština a latina.

Musíme ocenit velkou obětavost některých členů. Uvažte, že vypomáhají i hudebníci a zpěváci z Velké nad Veličkou, Hroznové Lhoty, Kozojídek, Strážnice, Vnorov a velmi obětavě manželé Berkovi z Kyjova. Zvláštní poděkování patří panu dirigentovi Milanu Všetulovi. Má úžasnou přirozenou autoritu a zkoušíme každou středu mimo prázdniny od 19 do 21 hod.