Dnes děkujeme za svatého Josefa, neboť on byl muž spravedlivý, tys mu svěřil Svatou rodinu, aby jako otec chránil toho, který se mocí Ducha svatého stal člověkem.

Sv. Josef, ochránce Svaté rodiny, pro její zabezpečení dal bez výhrad svůj život. Prosme dnes v našich rodinách o jeho ochranu. Prosme o stejnou vnímavost k Božímu hlasu, odvahu a rozhodnost v tom co děláme, jako dnešní světec sv. Josef.

    Svatý Josefe, buď navždy naším ochráncem. Kéž nás tvůj vnitřní duch pokoje, práce a modlitby ve službě církvi oživuje a potěšuje v jednotě s tvou manželkou, naší neposkvrněnou Matkou, v pevné a něžné lásce k Ježíši, našemu Pánu.

AMEN

Přeji Vám všem, zvláště Josefům,  požehnaný slavnostní den.

                                                                                              Váš kaplan Ondřej +

Zamyšlení:

Ó SVATÝ JOSEFE, BLAŽENÝ A ŠŤASTNÝ MUŽI, TOBĚ BYLO DÁNO NEJEN VIDĚT A SLYŠET BOHA, KTERÉHO MARNĚ TOUŽILO SPATŘIT A USLYŠET MNOHO KRÁLŮ, ALE BYLO TI DOPŘÁNO JEJ NOSIT V NÁRUČÍ STARAT SE O NĚJ A OCHRAŇOVAT JEJ.

   Sv. Tomáš Akvinský říká: „Panna Maria byla povolána stát se matkou Boží, byla uchráněna dědičného hříchu a od samého početí dostala plnost milosti, kterou již tehdy převyšovala ostatní svaté. Ona stála nejblíže prameni Boží milosti, a proto z něj měla největší užitek. To znamená, že    po ní nebyl Ježíši nikdo blíž než právě svatý Josef, který byl povolán, aby pánu Ježíši zde na zemi dělal otce.“

   Myslím si, že nikdo nedostal tak zvláštní poslání jako právě Josef. Kromě Panny Marie, nikdo nebyl tak blízko tajemství vtělení Božího syna. A jsem přesvědčen, že Josef musel mít výjimečné dary, aby mohl naplnit takové poslání. Když o svatém Josefovi hovoříme jako o pěstounovi Páně tak to nemůže plně vystihnout tajemný a milostiplný vztah, který měl s Ježíšem. Byl mu do opatrovnictví svěřen Boží syn a jeho přečistá matka aby je chránil a zabezpečil jako rodinu.

   Proč svatý Josef dosáhl takové míry svatosti? Domnívám se, že pro svou obrovskou pokoru, s níž odpověděl na Boží volání a stejně tak přijal všechny milosti, které byly k naplnění tak výjimečného povolání potřebné. My se můžeme utíkat ke svatému Josefovi v obtížích, které na nás přicházejí a budou přicházet při uskutečňování Božího plánu.

   I když se svatý Josef v evangeliích slovy vlastně vůbec neprojevuje, můžeme s jistotou říct, že nikdo nevyučoval lépe než on. Po lidské stránce byl Ježíšovým učitelem, staral se o něj obětavě a radostně. Myslím, že můžeme tohoto svatého patriarchu vzývat i jako učitele duchovního života. Co jiného je duchovní život než to, že se snažíme o vytrvalé a důvěrné setkání s Kristem, abychom se mu stále co nejvíce podobali. V tomto směru nás sv. Josef má co naučit. On je zářný příklad krásy života s BOHEM.