Májové zamyšlení – 29. a 30. května.

DEN 29 a 30.

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)

Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sarkandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

29. května

Svatořečení v Olomouci

Po důkladném obeznámení s dokumentací lékařské komise, konzultoři teologové uznali bezprostřední souvislost mezi rychlým uzdravením a modlitbou na přímluvu blahoslaveného Jana Sarkandra za zázračnou. Ve veřejné konzistoři ve Vatikánu byl zveřejněn papežem potvrzený dekret a současně bylo určeno datum společného svatořečení s blahoslavenou Zdislavou na den 21. května 1995. Svatý papež Jan Pavel II. při Janově kanonizaci v Olomouci na neředínském letišti pronesl o něm tato slova: „Jan Sarkander – kněz a mučedník je především vaší chloubou, drazí Moravané, kteří ho stále milujete a uctíváte jako ochránce, zvláště v těžkých dobách svých dějin. Jeho postava se skví zvláštním světlem především ke konci jeho života, kdy je uvězněn a přijímá od Pána milost mučednictví. V bouřlivé době vystupuje jeho postava jako znamení přítomnosti Boží a jako znamení věrnosti uprostřed dějinných kontrastů. Ještě i dnes nás překvapuje neoblomnost tohoto prostého a ušlechtilého kněze: jeho až k smrti věrná oddanost povinnostem. Ve vězeňské cele olomouckého žaláře – který ve mně zanechal hluboký dojem, když jsem jej před léty navštívil – Jan, podrobený ukrutnému mučení, se modlí a Pán mu umožňuje nabídnout sebe samého jako vzácný příklad trpělivosti a vytrvalosti. Dnes, po Druhém vatikánském koncilu a na prahu třetího tisíciletí křesťanství, více než kdy jindy je nám dáno chápat tajemný odkaz Jana Sarkandra v kontextu evropské a celosvětové Církve. Jeho svatořečení chce být pramenem úcty také k těm, kdo v tomto století, a to nejen na Moravě a v Čechách, nýbrž v celé střední a východní Evropě, dali přednost ztrátě majetku, ústrkům a smrti před snadnějším řešením, jímž bylo shrbit se před útlakem a násilím. Toto svatořečení nechce v žádném případě znovu otevírat bolestné rány, které v minulosti v těchto zemích zasáhly Tělo Kristovo. Dnes, já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa, zároveň ujišťuji, že katolická Církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho svrchovanou touhu po jednotě věřících v Kristu: ,Aby všichni jedno byli‘ (Jan 17,21).“ Kanonizace znamená rozšíření úcty v celé Církvi a zároveň stanovení liturgické památky. Svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník, se v církevním kalendáři našich zemí každoročně připomíná dne 6. května, přičemž jeho památka je v moravských diecézích závazná.

Úmysl dnešní modlitby: Za jednotu křesťanů a vzájemné odpuštění a uzdravení starých křivd.

30. května

Papež sv. Jan Pavel II. vzpomíná na kanonizaci

Po svém návratu do Říma papež Jan Pavel II. hned při první generální audienci na náměstí sv. Petra ve středu 25. května 1995 věnoval skoro celou její centrální část kanonizaci, kterou slavil právě uplynulou neděli v Olomouci: „Zdislava je spojena s dějinami církve v Čechách a Jan Sarkander s dějinami církve na Moravě. Zdislava byla manželka a matka rodiny, členka třetího řádu svatého Dominika. Její jméno je známé a často se dává při křtu jak děvčatům, tak chlapcům. Jde o osobnost, která žije od 13. století v paměti církve nejen v Čechách, nýbrž i v Polsku a v okolních zemích. V neděli 21. května byla povýšena k úctě oltářů spolu s Janem Sarkandrem, jehož život je spojen především s Olomoucí na Moravě. Sarkander se narodil ve Skočově v Těšínském Slezsku. Z toho důvodu bylo zařazeno do papežské návštěvy i jeho rodiště, ležící nyní v Polsku. Jan Sarkander byl farářem v době, ve které křesťanstvo prožívalo drama reformace. Byl uvězněn, protože zůstal věrný katolické Církvi, a protestantští vládcové Olomouce ho podrobili krutému mučení. Zásada ,čí panství, toho náboženství‘, opravňovala tehdy ty, kteří měli moc – protestanty nebo katolíky – vnutit vlastní náboženskou příslušnost svým poddaným. Ve jménu této zásady došlo v Čechách i na Moravě k tolikerému násilí jak ze strany katolíků, tak protestantů. Jan Sarkander je pouze jednou z obětí této situace. Znamení Boží prozřetelnosti ukazují, že dosáhl hrdinské svatosti. Bylo tedy spravedlivé, aby byl povýšen k úctě oltáře.“ Je velikým znamením Božím a nádherným svědectvím o tom, čemu říkáme „communio sanctorum – společenství svatých“, že ten, který povýšil našeho Jana Sarkandra spolu s paní Zdislavou k úctě oltáře, sám nyní této úcty požívá – máme tak jistotou, že se všichni již radují v nebi z Boží blízkosti a svou přímluvou pamatují i na nás. Rovněž tak papež Pius IX., který Jana blahořečil, sám je uctíván jako blahoslavený. Proto můžeme s důvěrou volat: „Svatí Jene Sarkandře, Zdislavo, Jene Pavle II. a blahoslavený Pie IX., orodujte za nás!!!“

Úmysl dnešní modlitby: Za naši osobní svatost, která je zároveň i naší největší službou tomuto světu.

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy, vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětinnou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.

Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti

 • mariánská píseň (Kancionál, Koinonia, Boží cesta, Poutnický kancionál "Salve Regina", Malý zpěvníček zapomenutých radostí…)
 • růženec (nebo alespoň desátek)
 • sloka písně
 • májové čtení (s úvodní a závěrečnou modlitbou)
 • Otče náš a Zdrávas na modlitební úmysl dne
 • sloka písně
 • litanie (loretánská, případně vybrat některou mariánskou ze souboru "Litanie", vydala Matice cyrilometodějská)
 • na závěr "Vesel se, nebes Královno" (Kancionál 407), popř. "Raduj se, nebes Královno" (Boží cesta 222)

  Pobožnost je možné si libovolně sestavit a upravit podle možností.
 • Letos slavíme VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI SVATÉHO JANA SARKANDERA - proto nás budou tímto měsícem provázet úvahy právě o tomto světci.

Mohlo by se vám také líbit...