Mší, která se slaví na Zelený čtvrtek, začíná církev velikonoční triduum a chce připomenout poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal všechnu svou lásku do krajnosti těm, které zachovával ve světě, obětoval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k požívání a přikázal jim a jejich nástupcům v kněžství, aby to konali na jeho památku. Touto mší se slaví památka ustanovení eucharistie neboli Pánovy paschy, kterou jsou mezi námi neustále přítomna svátostná znamení oběti nové smlouvy.
Mši celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, koncelebroval děkan Mons. Václav Vrba, přisluhoval jáhen Mgr. Václav Škvařil.