Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa.
Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.
Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa:   
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-penitenciarie-k-roku-sv-josefa
Apoštolský list věnovaný sv. Josefu:     
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-12/patris-corde-apostolsky-list-venovany-sv-josefu.html

 

Oroduj za nás, svatý Josefe,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. – Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, – žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. – Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, – pokorně prosíme:  – shlédni milostivě na dědictví, – které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a příspívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, laskavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš mocný ochránce – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel – a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
Amen.

Užitečné informace a inspirace k roku svatého Josefa.