Misijní klub

Základní informace

Misijní klub (MK) je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Tato aktivita vznikla v naší vlasti během Jubilejního roku 2000.

Členství v MK
vyjadřuje osobní rozhodnutí věnovat svoji lásku druhým. Je založeno na aktivní snaze podílet se na vytváření pozitivního obrazu o církvi ve společnosti. MK působí uvnitř církve, ale svojí činností se orientuje směrem ven do společnosti. Členství v klubu není překážkou život v určité spiritualitě. Mohou v něm být i lidé jiných křesťanských vyznání i ti, kdo s církví sympatizují. Členem MK může být každý, komu je alespoň 15 let.

Každý člen:

se každý den modlí za misie (např. Otče náš a Zdrávas Maria);
každý týden podle možností šetří finanční částku jako dar pro misie v hodnotě jednoho chleba (tzv. Chléb pro misie);
podporuje jakýmkoliv i sebemenším způsobem aktivity PMD. Účast na akcích a setkáních není povinná.

Na základě pravidelného kontaktu s PMD jsou členové MK informováni o všem misijním dění a záleží na rozhodnutí každého, co si z nabídky vybere.

Do misijní pomoci například patří:

 • tvůrčí podpora aktivit PMD
 • nabízení propagačních misijních materiálů a tím získávání pomoci pro  lidi v bídě
 • překládání různých misijních textů do (z) českého jazyka
 • pomáhání při výrobě misijních materiálů
 • vytváření animačních misijních programů
 • pořádání besed
 • spolupráce s médii
 • účast na Misijní škole animátorů (MIŠKA)
 • příprava misijních setkání, kongresů, kurzů apod.

Přihlášení dostávají spolu s kartičkou své členské číslo, které používají při korespondenci či platebním styku jako specifický symbol.

Je dobré, když členové MK či další zájemci vytvářejí ve svém okolí misijní skupinky (alespoň tříčlenné) a národní kanceláři sdělí pouze kontaktní osobu.

Sedm výhod Misijního klubu:

 1. Každý den je v různých kontinentech světa za členy MK sloužena Eucharistie.
 2. Každý je zapsán v Modlitební knize.
 3. Každý dostává informační misijní materiály a zprávy z první ruky.
 4. Každý na každého v modlitbě myslíme a vidíme, že radost, kterou rozdáváme, nám neubývá.
 5. Máme podíl na šíření radosti evangelia a pomáháme právě těm nejpotřebnějším.
 6. Obrovské množství svatých misionářů v čele s Pannou Marií, Matkou Misionáře světa Ježíše Krista, nás neustále chrání.
 7. Protože podporujeme dílo Svatého otce, jeho požehnání nás provází na každém kroku.

Začátek činnosti

V naší farnosti vznikla myšlenka podpořit Papežské misijní dílo prostřednictvím Misijního klubu na podzim roku 2009 a vyvrcholila jeho založením 13.1.2010.

Činnost Papežského misijního díla se soustřeďuje na čtyři základní oblasti:

 • šíření víry (PMD Šíření víry)
 • pomoc dětem (Papežské misijní dílo dětí)
 • podpora kněžského a řeholního dorostu (PMD Sv. apoštola Petra)
 • zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech (Papežská misijní unie)

Princip činnosti PMD spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Nezáleží v první řadě na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.

Bez existence PMD by nemohla církev nabízet svou pomoc nejchudším světa.

Pravidelné schůzky

Scházíme se jedenkrát za měsíc a to třetí středu v 18:45 na faře v učebně A. Při těchto setkáních se snažíme podpořit Misijní dílo především modlitbou. A to modlitbou růžence (desátku, dvou desátků či celého) na Misijní úmysl – buď z Apoštolátu modlitby nebo dle návodu živého růžence za misie.

Do každého desátku vkládáme šíření Božího království, misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby.


Praktická pomoc misijím

Misijní koláč

Vždy jedenkrát za rok, ve 4. neděli postní.
Každý rok přináší radost a nezapomenutelné zážitky akce, při níž se pečou a následně nabízejí v kostele koláčky, perníčky, buchty či cukroví za dobrovolný příspěvek na misie.

 

Misijní jarmark

Vždy jedenkrát za rok, o Misijní neděli (3. neděle v říjnu).
Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací.
Při Misijním jarmarku seznamujeme své okolí s činností PMD prostřednictvím misijních materiálů, které nabízíme na jarmarku spolu s Vašimi výrobky.

 

Misijní most modlitby

Probíhá v předvečer Misijní neděle.
V rámci misijních oslav pravidelně nabízíme možnost vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer Misijní neděle, tj. sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.


Jak se stát členem

Pokud se chcete stát členem misijního klubu v naší farnosti, přihlašujte se u vedoucího klubu, ing. Jiřího Bílka.

Tel.: 773 500 638
E-mail: j.bilek10@centrum.cz